Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności wydarzenia "Automatyzacja Testowania w praktyce"

Ochrona prywatności uczestników naszego wydarzenia ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników. Oficjalny serwis internetowy wydarzenia znajduje się pod adresem https://atwpraktyce.pl/, adres email do kontaktu: kontakt@atwpraktyce.pl

Regulamin wydarzenia

Warunkiem wzięcia udział w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie https://atwpraktyce.pl/zapisz/iczba lub poprzez wypełnienie specjalnego formularza otrzymanego przez organizatora z adresu mailowego kontakt@atwpraktyce.pl

Przyjęcie do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej przez Organizatora potwierdzającej otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego.
Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie (forma elektroniczna jest akceptowana).

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w wydarzeniu na 14 dnia przed jego realizacją. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy nie zwalnia z zapłaty.

Adres mailowy podany w zgłoszeniu użyty zostanie do korespondencji związanej z usługą (tj. potwierdzenia zgłoszenia, przesyłania istotnych informacji związanych z konferencją) oraz informowania o bieżących wydarzeniach, które mogłyby zainteresować uczestnika. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na konferencję oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i polityką prywatności i ją akceptuje. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym wymagane są dane, których Uczestnik nie chce lub nie może podać należy skontaktować się z Organizatorem. Organizator w uzasadnionych przypadkach dokona indywidualnej rejestracji. W przypadku, gdy Zamawiający nie stawił się w celu odbioru usługi i nie dokonał zapłaty (w przypadku udziału odpłatnego) zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia, a jeżeli zapłata nastąpiła, to zostaje zaliczona na poczet kary.

Liczba miejsc na konferencję oraz warsztaty jest ograniczona. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji, lub naruszenie jej bezpieczeństwa.

Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszania niniejszego Regulaminu lub zakłócania przebiegu konferencji
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub odwolania Konferencji.

Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników do promocji kolejnych edycji Konferencji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach informacyjnych o tej i przyszłych wydarzeniach.

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest LogEx Group Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej 66, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000878797, NIP 771-291-27-29, REGON 387955638.
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt: kontakt@atwpraktyce.pl

Podczas rejestracji na wydarzenie, za pomocą formularzy strony internetowej lub formularzy zgłoszeniowych, Spółka prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– adresu email,
– stanowisko,
– nazwa firmy,
– dokładny adres firmy,
– numer telefonu,
– NIP,

Podczas wizyty Użytkownika w na stronie internetowej www.atwpraktyce.pl serwis Spółki automatycznie zbiera dane dotyczące:
– geolokalizacji adresu IP,
– typu przeglądarki,
– typ systemu operacyjnego,
– informacji, z jakiej strony został przekierowany,
– aktywności użytkownika na stronie.

Przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych
Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy strony internetowej oraz formularzy zgłoszeniowych wykorzystywane są w celu:
– zrealizowania zamówionej/zakupionej usługi,
– podwyższenia jakości świadczonych usług ,
– działań marketingowo-handlowych własnych

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na konferencje/szkolenie, automatycznie są zapisywani na firmowy Newsletter, mający na celu informowania ich przez Spółkę o planowanych szkoleniach i konferencjach. Każdemu subskrybentowi newslettera przysługuje prawo wypisania się z niego, w dowolnym momencie.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. Spółka oświadcza, że korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie LogEx Group Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, informatyczne.

Kontakt z Użytkownikami
Jeżeli użytkownik dokona zgłoszenia na wydarzenie, otrzyma od Spółki e-mail potwierdzającego rejestrację oraz może otrzymać inne niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W przypadku ważnych informacji dot. świadczonej usługi, Spółka może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.

Przegląd, aktualizacja oraz usunięcie danych osobowych
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, ich bieżącej aktualizacji, zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania jej danych osobowych, usunięcia. W tym celu należy zgłosić taką wolę na adres kontakt@atwpraktyce.pl
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika na dalsze przetwarzania jego danych osobowych, dane Użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 2 dni roboczych.

Okres przechowywania danych osobowych
Oświadczamy, ze przekazane nam dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu gdy zgoda na ich przechowywanie i przetwarzanie nie zostanie cofnięta.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Strona internetowa www.atwpraktyce.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Profilowanie
Informujemy, iż nasi klienci nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.

Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników
Spółka oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Spółka oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami.